W KRĘGU SŁOWIAŃSKIEJ MUZYKI WOKALNEJ
Miejsce - szczegóły poniżej
wtorek
23 marca 2010

XII MIĘDZYUCZELNIANY KONKURS W KRĘGU SŁOWIAŃSKIEJ MUZYKI WOKALNEJ
23 - 25 marca 2010 r
.

kierownictwo artystyczne
prof. Henryka Januszewska-Stańczyk
prof. Jan Ballarin

23 marca 2010 r. – Koncert laureatów poprzednich konkursów
24 marca 2010 r. – I etap
25 marca 2010 r. – II etap i koncert laureatów


Cel Konkursu

Propagowanie wartościowej muzyki słowiańskiej róŜnych stylów
i gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości
pieśniarskiej Fryderyka Chopina.


REGULAMIN


1. Konkurs odbywa się w ramach XXV DNI MUZYKI WOKALNEJ, organizowanych przez Katedrę Wokalistyki oraz Instytut Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Katowicach. Składa się z dwóch etapów, które są otwarte dla publiczności.
2.W Konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci Wydziałów Wokalnych Akademii Muzycznych
3. Kandydaci winni zgłosić swe uczestnictwo w konkursie na karcie zgłoszenia do 1 marca 2010 r. na adres Katedry Wokalistyki AM Katowice Ul. Wojewódzka 33 lub drogą elektroniczną na adres h.januszewska@am.katowice.pl
4. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić nazwisko pianisty, z którym wystąpią.
5. Akademia Muzyczna w Katowicach moŜe zapewnić występ z pianistą konkursu.
6. Do dnia 1 marca naleŜy równieŜ przesłać wpisowe w wysokości 100 złotych na konto Akademii Muzycznej o numerze:
ING Bank Śląski S.A.
22 1050 1214 1000 0007 0000 7875
AM Katowice ul. Zacisze 3 40-025 Katowice


Program konkursu musi zawierać wyłącznie muzykę skomponowaną
przez twórców słowiańskich!


I etap
1. utwór dowolny
2. aria operowa lub oratoryjna
3. pieśń polska napisana w XX wieku
4. pieśń Fryderyka Chopina
II etap
1. aria operowa napisana w XIX wieku
2. pieśń romantyczna
3. pieśń Fryderyka Chopina

Obowiązuje wykonanie arii i pieśni w oryginalnych językach.
Transpozycje dozwolone tylko w przypadku pieśni.


SKŁAD JURY

Prof. Michalina Growiec – AM w Katowicach
Prof. Jan Ballarin – przewodniczący Jury AM w Katowicach
Prof. Henryka Januszewska-Stańczyk – AM w Katowicach
Prof.Ryszard Karczykowski - Uniwersytet Fryderyka Chopina w Warszawie
Prof.Hanna Michalak – AM w Bydgoszczy
Prof. GraŜyna Krajewska – AM w Łodzi
Zofia Kilanowicz – AM w Krakowie
Prof. Piotr Kusiewicz – AM Gdańsk
Prof.Piotr Łykowski – AM we Wrocławiu
St. wykl. Halina Skubis-Kalemba – sekretarz Jury
Obrady są tajne, a decyzje ostateczne.


NAGRODY

Dla zwycięzców przewidziane są trzy nagrody,trzy wyróŜnienia.oraz specjalne wyróŜnienie za najlepsze wykonanie pieśni F.Chopina. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na koncercie laureatów. Nagrania będą realizowane tylko dla potrzeb dokumentacji Konkursu i mogą być dostępne uczestnikom. Uczestnicy I etapu, głównie absolwenci i goście z innych Uczelni winni zgłosić się w dniu 23 marca 2010 r. do Biura Organizacyjnego, które mieścić się będzie w siedzibie Akademii Muzycznej przy ul. Wojewódzkiej 33 w Katowicach w godz. od 16-20.00. Koszty przejazdu uczestników oraz pianistów pokrywają osoby zainteresowane. Ewentualnych dodatkowych informacji udziela prof. Henryka Januszewska-Stańczyk tel 605 200 656. Przeddzień Konkursu odbędzie się losowanie kolejności występów, oraz moŜliwość krótkiej próby w auli AM przy ul. Wojewódzkiej
33 w Katowicach.

 

Pobierz kartę zgłoszenia 

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach