Aktualności

19-08-2019

Rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2019/2020

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach  ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok  akademicki 2019/2020:

 

na studia stacjonarne I stopnia : 

 

na kierunek      Jazz i muzyka estradowa

                            specjalność:  instrumentalistyka jazzowa - puzon

 

 

Egzamin odbędzie się:

-  4  września b.r.:

O miejscu i godzinie egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnie.

 

Kandydat na studia przystępuje do postępowania rekrutacyjnego poprzez:

  1. rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) oraz wypełnienie stosownego wniosku o przyjęcie na studia, wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych  i wygenerowanie wniosku;
  2. złożenie podpisanego wniosku, o którym mowa w pkt 1 wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauki i Nauczania Akademii Muzycznej pok. A lub D – osobiście lub pocztą tradycyjną, 

 

 w nieprzekraczalnym terminie –

do dnia 29 sierpnia 2019 r. (liczy się data dostarczenia a nie data stempla pocztowego)

 

Wymagane dokumenty należy składać zgodnie z informacją zawartą  w „Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  w roku akademickim 2019/2020 ”.

 

Listy osób przyjętych na studia ogłoszone zostaną 24 września 2019 


Biuletyn Informacji Publicznej