Aktualności

06-06-2017

Kandydaci zdający na dwie specjalności tego samego kierunku

Zgodnie z §4 ust 3 Załącznika do Uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 30.maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018

 

Kandydat może przystąpić do egzaminów na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku.

a. w przypadku uzyskania z egzaminu ilości punktów uprawniających do przyjęcia na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, kandydat w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest wybrać jedną specjalność, którą będzie studiować w ramach wybranego kierunku;

b. w przypadku niewybrania przez kandydata specjalności w terminie wskazanym w ppkt a. kandydat zostaje przyjęty na specjalność, z egzaminu na którą otrzymał wyższą ilość punktów.


Biuletyn Informacji Publicznej