Ogłoszenia

01-09-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta

w Katedrze Instrumentów Smyczkowych

specjalność: gra na skrzypcach

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają stopień doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych,
  w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka (specjalność: gra na skrzypcach) lub równoważny, 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

 • podanie o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • dyplom uzyskania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka (specjalność: gra na skrzypcach)
 • w przypadku uzyskania stopnia naukowego za granicą – dokument potwierdzający równoważność,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

 3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Dokumenty należy składać do dnia 03.10.2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.


zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej