Ogłoszenia

01-09-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta

w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji

specjalność: gra na flecie

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają stopień doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych,
  w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka (specjalność: gra na flecie) lub równoważny, 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

 • podanie o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • dyplom uzyskania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka (specjalność: gra na flecie),
 • w przypadku uzyskania stopnia naukowego za granicą – dokument potwierdzający równoważność,
 • dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego,
 • oświadczenie o niekaralności.

 3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

  

Dokumenty  należy  składać do dnia  03.10.2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2.  zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej