Ogłoszenia

22-08-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta

w Katedrze Pedagogiki Muzyki

specjalność: rytmika i przedmioty ogólnouczelniane

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej – rytmika i taniec lub równoważny, 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

  • podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • dyplom uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej – rytmika i taniec,
  • w przypadku uzyskania stopnia naukowego za granicą – dokument potwierdzający równoważność,
  • dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego,
  • oświadczenie o niekaralności.

 3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej. 

Dokumenty  należy  składać do dnia  22.09.2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2.  


zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej