Ogłoszenia

22-08-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w Katedrze Instrumentów Smyczkowych

specjalność: gra na altówce

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych,
  w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka (specjalność: gra na altówce) lub równoważny, 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących dokumentów:

 • podanie o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych,
  w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka (specjalność: gra na altówce),
 • w przypadku uzyskania stopnia naukowego za granicą – dokument potwierdzający równoważność,
 • dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego,
 • oświadczenie o niekaralności.

 3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.


Dokumenty  należy  składać do dnia  22.09.2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2. 


zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej