Ogłoszenia

29-07-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Instytucie Jazzu

specjalność: kompozycja i aranżacja

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają tytuł profesora sztuk muzycznych lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych,
  w dyscyplinie artystycznej –  kompozycja i teoria muzyki lub równoważny, 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

 • podanie o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • odpis nadania tytułu profesora sztuk muzycznych lub uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej – kompozycja i teoria muzyki,
 • w przypadku uzyskania stopnia naukowego za granicą – dokument potwierdzający równoważność,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej nominacji.

 

Dokumenty należy składać do dnia 01.09.2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.


Biuletyn Informacji Publicznej