Ogłoszenia

24-04-2017

Ogłoszenie o konkursie

DZIEKAN

Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko asystenta

w Katedrze Pedagogiki Muzyki

w zakresie edukacji muzycznej, prowadzenia zespołów wokalnych
i instrumentalnych oraz przedmiotów ogólnomuzycznych

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
  • wykazują się osiągnięciami i dorobkiem w zakresie teorii muzyki.

2.   Kandydaci przystępujący do konkursu składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

  • podanie o dopuszczenie do konkursu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
  • życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
  • dokumentacja osiągnięć i dorobku w zakresie teorii muzyki,
  • oświadczenie o niekaralności.

 3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Dokumenty należy składać do dnia 24 maja 2017 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2. 


Biuletyn Informacji Publicznej