Ogłoszenia

20-04-2017

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Instytucie Wokalno-Aktorskim

w zakresie wokalistyki

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają tytuł profesora sztuk muzycznych lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej – wokalistyka lub równoważny, 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

  • podanie o dopuszczenie do konkursu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
  • życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • odpis nadania tytułu profesora sztuk muzycznych lub uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej – wokalistyka,
  • w przypadku uzyskania stopnia naukowego za granicą – dokument potwierdzający równoważność,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej nominacji.

 

Dokumenty należy składać do dnia 22.05.2017 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.


Biuletyn Informacji Publicznej