Ogłoszenia

20-04-2017

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta

w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji

w zakresie gry na perkusji

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają stopień doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych,
  w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka (specjalność: gra na perkusji) lub równoważny, 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

 • Podanie o dopuszczenie do konkursu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • Dyplom uzyskania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka (specjalność: gra na perkusji),
 • w przypadku uzyskania stopnia naukowego za granicą – dokument potwierdzający równoważność,
 • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego,
 • Oświadczenie o niekaralności.

 3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.


Dokumenty  należy  składać do dnia  22.05.2017 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2.  


Biuletyn Informacji Publicznej