Ogłoszenia

24-10-2016

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”.

Celem głównym projektu jest realizacja nowej oferty kulturalnej Akademii Muzycznej, dzięki zakupowi mistrzowskiej klasy instrumentów muzycznych.

Cele szczegółowe:

1)     Poprawa jakości oferowanych wydarzeń kulturalnych,

2)     Rozwój nowej oferty kulturalnej w regionie,

3)     Zwiększenie liczby oferowanych wydarzeń kulturalnych,

4)     Wykorzystanie potencjału Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,

5)     Możliwość realizacji nagrań i promowania muzyków,

6)     Osiągnięcie światowego poziomu realizowanych wydarzeń artystycznych.

 

Planowane efekty realizacji projektu to:

  • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 sztuka,
  • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 1 sztuka,
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 sztuka,
  • Liczba zakupionego trwałego wyposażenia: 39 sztuk,
  •  Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9):  10 405 odwiedzin/rok,
  • Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem: 53 000 osoby/rok,
  • Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji:  3,39%,
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 3 EPC.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 6.602.624,18 PLN

Całkowita wartość projektu: 9 507 143,59 PLN

 

 

 


 

 

Funkcjonowanie mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”, przekazujemy informację dotyczącą funkcjonowania mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych z POIiŚ. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

 

Za pośrednictwem tych mechanizmów należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Celem stworzenia takiego mechanizmu jest wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz zapewnienie najwyższych standardów realizacji projektów.

 

Jednocześnie informujemy, że nie będą podejmowane działania odwetowe wobec pracowników Akademii, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z wyżej wskazanego mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.


Biuletyn Informacji Publicznej