Ogłoszenia

24-10-2016

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”.

Celem głównym projektu jest realizacja nowej oferty kulturalnej Akademii Muzycznej, dzięki zakupowi mistrzowskiej klasy instrumentów muzycznych.

Cele szczegółowe:

1)     Poprawa jakości oferowanych wydarzeń kulturalnych,

2)     Rozwój nowej oferty kulturalnej w regionie,

3)     Zwiększenie liczby oferowanych wydarzeń kulturalnych,

4)     Wykorzystanie potencjału Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,

5)     Możliwość realizacji nagrań i promowania muzyków,

6)     Osiągnięcie światowego poziomu realizowanych wydarzeń artystycznych.

 

Planowane efekty realizacji projektu to:

  • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 sztuka,
  • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 1 sztuka,
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 sztuka,
  • Liczba zakupionego trwałego wyposażenia: 39 sztuk,
  •  Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9):  10 405 odwiedzin/rok,
  • Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem: 53 000 osoby/rok,
  • Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji:  3,39%,
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 3 EPC.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 6.602.624,18 PLN

Całkowita wartość projektu: 9 507 143,59 PLN

 

 

 


 

 

Funkcjonowanie mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”, przekazujemy informację dotyczącą funkcjonowania mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych z POIiŚ. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

 

Za pośrednictwem tych mechanizmów należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Celem stworzenia takiego mechanizmu jest wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz zapewnienie najwyższych standardów realizacji projektów.

 

Jednocześnie informujemy, że nie będą podejmowane działania odwetowe wobec pracowników Akademii, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z wyżej wskazanego mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

 


 

 2-06-2017

 

Postępy w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 
Miło nam poinformować, iż w ramach projektu pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dotychczas rozstrzygnięto postępowania na dostawę następujących instrumentów muzycznych:

 

skrzypce lutnicze

2 sztuki

klarnet basowy

1 sztuka

klarnety B i A

4 komplety

klarnet es

1 sztuka

fagoty

2 sztuki

kontrafagot

1 sztuka

flet basowy

1 sztuka

flet poprzeczny

1 sztuka

flet piccolo

1 sztuka

obój

1 sztuka

rożek angielski

1 sztuka

waltornie

4 sztuki

saksofon sopranowy

1 sztuka

saksofon tenorowy

1 sztuka

saksofon basowy

1 sztuka

puzon altowy

1 sztuka

puzon basowy

1 sztuka

puzon tenorowy

1 sztuka

 

Większość z wymienionych powyżej instrumentów muzycznych została już dostarczona do Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Ponadto jesteśmy w trakcie realizacji procedur przetargowych dotyczących zakupu mistrzowskiej klasy fortepianów (6 szt.) oraz trąbek (3 szt.).

 

Pragniemy przypomnieć, iż zakup mistrzowskiej klasy instrumentów muzycznych pozwoli zrealizować nową ofertę kulturalną Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, co jest celem głównym realizowanego projektu.


 

Podpisane umowy dotyczącej dotacji celowej

Pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej” podpisana została umowa nr 17/PE/POIiŚ VIIIoś/2017, której przedmiotem jest udzielenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji celowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. kosztów niekwalifikowanego podatku VAT niemożliwego do odzyskania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zadanie pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, 
najwyższej jakości oferty kulturalnej”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

 


Biuletyn Informacji Publicznej