Biografie

Szulakowska-Kulawik Jolanta, prof. dr hab.

Prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik , urodzona 23.02.1952 w Katowicach, ukończyła studia w zakresie teorii muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (1976, pod kierunkiem prof. itolda Szalonka, z wyróżnieniem) oraz Studium Doktoranckie przy Instytucie Sztuki PAN w Warszawie (1985), gdzie w 1985 roku broniła pracy doktorskiej pod kierunkiem prof.Michała Bristigera, a w 1997 roku – rozprawy habilitacyjnej (Polska kultura muzyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim w latach 1922-1939. Katowice 1994). W latach 1984 i 1991 przebywała na stypendium Rządu Francuskiego w Paryżu (Biblioteka Narodowa), gdzie studiowała pod kierunkiem prof. Francois Lesure’a. W latach 1979-2004 pracowała w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (od 2001 prof. UŚ) . Obecnie jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Katowicach od 1988 roku (z tytułem profesora od 2002 r.).

Jest członkiem ZKP Sekcji Muzykologów i Société Française de Musicologie w Paryżu (od 1995 roku), współpracuje z Technische Universität w Chemnitz (RFN). Od 2001do czerwca 2004 r. pełniła funkcję opiekuna naukowo-dydaktycznego w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu.

Jest autorką ośmiu książek dotyczących zagadnień muzyki francuskiej, kultury muzycznej na Śląsku oraz dziedziny form muzycznych (m.in. Polska kultura muzyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim w latach 1922-1939, Katowice 1994; Sérénité – humor – fantazja. Poetyka muzyki instrumentalnej Francisa Poulenca, Poznań 2000; Forma sonatowa w XIX wieku, Katowice 1999; Śląskie intermundia. Muzyka instrumentalna na Śląsku w latach 1945-1995. Katowice 2001; Polski folklor muzyczny. Bytom 2001; Forma sonatowa w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Gatunek koncertu od baroku do neoklasycyzmu, Katowice 2003) oraz ponad 60 artykułów naukowych opublikowanych w akademiach muzycznych (Katowice, Gdańsk, Wrocław), w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poznańskiego i Warszawskiego, Uniwersytetu w Opawie i Chemnitz (wykaz dołączony). W druku znajduje się ok.18 artykułów.

Opublikowane rozprawy niejednokrotnie mają charakter pionierski, są pokłosiem wykładów prowadzonych na Uczelni (ewolucja gatunku koncertu, pierwsza w Polsce pozycja na temat sonaty po okresie klasycznym, pierwsza w Polsce książka poświęcona sylwetce i twórczości Francisa Poulenca, przygotowana wyłącznie na podstawie zagranicznych, w tym najwięcej francuskich materiałów). Jolanta Szulakowska sporządziła także pierwszy podręcznik do nauki o polskim folklorze przeznaczony do procesu dydaktycznego poza środowiskiem uczelni muzycznych (Bytom 2001).

Obecnie do druku został złożony (Bytom, 2005) pierwszy w Polsce pakiet edukacyjny poświęcony problematyce integracji sztuk i integracji europejskiej przewidziany jako pomoc do wykładów w placówkach edukacyjnych dla nauczycieli (planowana edycja w Bytomiu w 2006 roku).

Swoje innowacje w zakresie prezentacji poszczególnych mniej opracowanych form muzycznych autorka ogłasza systematycznie drukiem w ciągu ostatnich lat (artykuły o ewolucji gatunku symfonii koncertującej, sonatiny i koncertu na orkiestrę, o pojęciu serenite w zastosowaniu do muzyki, o estetyce europejskich manieryzmów w kulturze w odniesieniu do muzyki, o funkcji dzieła muzycznego w rozwoju kultury europejskiej, a w ramach współpracy z Zakładem Arteterapii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach autorka rozszerza swoje zakresy zainteresowań w stronę różnych aspektów sztuki i terapeutycznych jej działań). Pracując na Uniwersytecie Śląskim autorka opracowała pierwszy w Polsce program nauczania przedmiotu „poetyka twórczości folklorystycznej”, co zyskało aprobatę Komisji Akredytacyjnej w 2001 roku.

Prof. Jolanta Szulakowska-Kulawik jest redaktorką trzech zeszytów naukowych (Katowice 1993, Katowice 1994, Cieszyn 2000), uczestniczyła w ok.70 sesjach naukowych w kraju i za granicą (m.in. w II Międzynarodowym Kongresie Muzykologicznym „Chopin i jego twórczość w kontekście kultury”, Warszawa 1999). Od lat współpracuje z Akademią Muzyczną w Gdańsku, ostatnio jako członek zespołu redakcyjnego grantu pt. Słownik Kompozytorów Polskich pod red.prof. M.Podhajskiego, jest także autorką kompletu edukacyjnego (pięć taśm z przewodnikiem metodycznym) pt. Panorama śląskiej kultury muzycznej przeznaczonego dla szkół podstawowych i średnich (wyd.Polskie Radio i Filharmonia Śląska w Katowicach, 1998), który to cykl poddany jest w 2005 r. rozszerzonej i zrewidowanej reedycji antenowej i archiwalnej.

Prof. Jolanta Szulakowska-Kulawik zajmuje się głównie problemami śląskiej kultury muzycznej XIX i XX wieku, muzyką francuską tego okresu oraz tematyką form i analiz muzycznych. Prowadzi prace magisterskie (ok.80 na Uniwersytecie Śląskim oraz 15 w Akademii Muzycznej). Zakres zajęć na uczelni muzycznej obejmuje formy muzyczne i analizę muzyczną, kulturę muzyczną Śląska, harmonię, muzykę polską do 1939 roku. W kręgu zainteresowań Pani Szulakowskiej znajdują się także zagadnienia z dziedziny teorii i metodyki integracji sztuk, historii kultury europejskiej, teorii i metodyki edukacji regionalnej oraz folkloru śląskiego.

Jolanta Szulakowska jest promotorem dwóch obronionych rozpraw doktorskich w Akademii Muzycznej w Katowicach z dziedziny teorii muzyki: 17.01.2002 doktorat Beaty Gutkowskiej z Akademii Muzycznej w Łodzi pt. Fortepianowa sonata drezdeńska XVIII wieku oraz 19.02.2004 doktorat Barbary Łankowskiej-Guzy z Akademii Muzycznej w Katowicach pt.Fuga w epoce romantyzmu. Ponadto pod jej opieką zostały otwarte kolejne dwa przewody doktorskie: Stanisława Kosza i Iwony Bias z Akademii Muzycznej w Katowicach (2002).

W 2004 r. Jolanta Szulakowska podjęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu kultury europejskiej i edukacji regionalnej w Katedrze Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, które to studia zwieńczone zostały w 2005 roku (po trzech semestrach) pracą dyplomową interdyscyplinarną o tematyce edukacji europejskiej i integracji sztuk.


Biuletyn Informacji Publicznej